PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

Projekt pn. „Nowe działania- nowa perspektywa!”- kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego.”

Fundacja Phenomen w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku realizacje projekt pn. „Nowe działania- nowa perspektywa!”- kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu : 02.12.2019 r.- 31.08.2021 r.

Realizacja projektu wydłużona do 31.12.2021r. 

Wartość dofinansowania: 905.795,79 PLN

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wejherowskiego i puckiego.

Działania w ramach projektu obejmują:

 • diagnozę potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • wsparcie pracownika socjalnego
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

–    opracowanie Indywidualnych Programów Działań

 • indywidualne spotkania z brokerem edukacyjnym
 • zajęcia grupowe ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych
 • pośrednictwo pracy
 • kursy, szkolenia zawodowe
 • możliwość stażu zawodowego ( 4 miesiące)
 • możliwość zatrudnienia  subsydiowanego ( 6 miesięcy)
 • wsparcie asystenta pomagającego utrzymać zatrudnienie
 • wsparcie towarzyszące w formie pokrycia kosztów opieki nad osobami zależnymi
 • osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym

ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZAWODOWYCH I STAŻACH UCZESTNIK OTRZYMA STYPENDIUM I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DO MIEJSCA ODBYWANIA SZKOLENIA/ STAŻU ZAWODOWEGO.

Nowe działania – nowa perspektywa!” – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatów puckiego i wejherowskiego.

Dokumenty dla osób bezrobotnych / biernych zawodowo:

Dokumenty dla pracodawców:

Projekt pn. „Czas zacząć działać!” – kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców              Gminy Puck.   

  ZAKOŃCZONO 31.08.2021r. 

ZAPRASZAMY

Gmina Puck w partnerstwie z Fundacją Phenomen rozpoczęła realizację projektu „Czas zacząć działać!” – kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy Puck współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: 02.12.2019 r.  –  31.08.2021 r.

Projekt skierowany jest do 65 osób (34K, 31M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Puck, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie zmierzające do zwiększenia zatrudnienia, m.in. aktywizacja społeczna i zawodowa, uzyskanie kwalifikacji zawodowych, podjęcie zatrudnienia.

Działania w ramach projektu obejmują:

 • diagnozę potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • wsparcie pracownika socjalnego
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne śr. 6 godzin, prawne śr. 2 godziny
 • grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych
 • indywidualne spotkania z brokerem edukacyjnym
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • pośrednictwo pracy
 • kursy, szkolenia zawodowe
 • możliwość stażu zawodowego (3 miesiące)
 • możliwość zatrudnienia subsydiowanego (6 miesięcy)
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi
 • osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym- rehabilitacja zdrowotna

ZA UDZIAŁ W GRUPOWYCH ZAJĘCIACH UKIERUNKOWANYCH NA ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ UCZESNIK OTRZYMA POSIŁEK, ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU.

ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZAWODOWYCH  UCZESTNIK OTRZYMA STYPENDIUM SZKOLENIOWE I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

ZA UDZIAŁ W STAŻACH UCZESTNIK OTRZYMA STYPENDIUM STAŻOWE I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI TRANSPORTU INDYWIDUALNEGO

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ :

www.PHENOMEN.PL

„Czas zacząć działać !” – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy Puck.

Dokumenty dla osób bezrobotnych :

Dokumenty dla pracodawców:

ORAZ POD NUMEREM TELEFONU: 798 765 320, 58 675-46-77

Projekt pn. ” Reintegracja – Aktywizacja” – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatu  wejherowskiego i puckiegoRUSZYŁ 30.10.2018 r.!!!/ ZAKOŃCZONY

ZAPRASZAMY

Fundacją Phenomen w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Pucku  realizacje projekt pn. ”Reintegracja – Aktywizacja” – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatu  wejherowskiego   i puckiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu : 30.10.2018 r.  – 30.04.2020 r.

Wartość dofinansowania: 519 664,77 PLN

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym ,  bezrobotnych (posiadających III profil pomocy)  lub biernych zawodowo mieszkańców powiatu puckiego i wejherowskiego powyżej 30 roku życia.

Działania w ramach projektu obejmują:

 • diagnozę potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • wsparcie pracownika socjalnego
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

–    opracowanie Indywidualnych Programów Działań

 • indywidualne spotkania z brokerem edukacyjnym
 • grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych
 • osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym
 • pośrednictwo pracy
 • kursy, szkolenia zawodowe
 • możliwość stażu zawodowego ( 3 miesiące)
 • możliwość zatrudnienia  subsydiowanego ( 6 miesięcy)
 • wsparcie asystenta pomagającego utrzymać zatrudnienie

ZA UDZIAŁ W GRUPOWYCH ZAJĘCIACH UKIERUNKOWANYCH NA ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ UCZESNIK OTRZYMA POSIŁEK, ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU.

ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZAWODOWYCH  UCZESTNIK OTRZYMA STYPENDIUM SZKOLENIOWE I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

ZA UDZIAŁ W STAŻACH UCZESTNIK OTRZYMA STYPENDIUM STAŻOWE I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ :

www.PHENOMEN.PL

ORAZ POD NUMEREM TELEFONU: 798 765 320

„Rozwiń swoje możliwości – zdobądź nowe kwalifikacje.” Poprawa sytuacji na rynku pracy mieszkańców powiatu puckiego i wejherowskiego.
   Dokumenty obowiązujące do 31.12.2020r. 

 

ZAKOŃCZONO 30.09.2019 r.

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim- etap II (PDF)

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa w powiecie puckim Etap II”- realizacja projektu trwa do 31.12.2018 r.  (TERMIN REALIZACJI WYDŁUŻONY DO 30.09.2019)!!!

Powiat  Pucki w partnerstwie z Fundacją Phenomen kontunuuje realizacje projektu pn. ” Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim – etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji projektu :31.01.2018 r.  – 31.12.2018 r. Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub biernych zawodowo mieszkańców powiatu puckiego powyżej 30 roku życia. Działania w ramach projektu obejmują: – diagnozę uczestników projektu służącą wypracowaniu osobistej ścieżki wsparcia (opracowanie Indywidualnych Programów Działań), – wsparcie psychologiczno- doradcze, – poradnictwo zawodowe, – warsztaty/ szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, – szkolenia zawodowe, –  staże zawodowe (max 6 miesięcy) – wyposażenie/ doposażenie miejsc pracy dla pracodawcy, – zatrudnienie subsydiowane – zatrudnienie wspomagane (trener pracy osoby z niepełnosprawnościami). ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU UCZESTNIK OTRZYMA STYPENDIUM SZKOLENIOWE ZA UDZIAŁ W STAŻACH UCZESTNIK OTRZYMA STYPENDIUM STAŻOWE Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Fundacji Phenomen w Pucku, przy ul. Wejherowskiej 16/2 oraz pod numerem telefonu: 798-765-320

ZAPRASZAMY

” Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim etap II”.ZAKOŃCZONO 30.09.2019 r.

Dokumenty dla osób bezrobotnych / biernych zawodowo

 

Dokumenty dla pracodawców

II Etap trwa do 31.12.2018 rok – wydłużony do 30.06.2019 r. Regulamin-rekrutacji-i-udziału-w-projekcie-etap-II OBOWIĄZUJE OD 02.01.2019r. Formularz-zgłoszeniowy-do-projektu-etap II  OBOWIĄZUJE OD 02.01.2019 r. Regulamin-rekrutacji-i-udziału-w-projekcie-etap-II Formularz-zgłoszeniowy-do-projektu-Etap II Regulamin organizacji staży Etap II   Regulamin organizacji staży Etap II Wniosek-o-zawarcie-umowy-na-staż-Etap-II Kalkulacja wydatków Pracodawcy przyjmującego na staż – Załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy stażowej EtapII
Wzór-umowy-na-organizację-stażu-Etap II   Wzór-umowy-na-organizację-stażu-Etap II
Wniosek-o-zwrot-kosztów-dojazdów  na staż Etap II   Regulamin-odbywania-subsydiowanego-zatrudnienia-oraz-doposażenia-stanowiska-pracy-Etap-II
    Wniosek-o-udzielenie-pomocy-de-minimis-na-subsydiowanie-zatrudnienia-Etap-II
    Wniosek-o-wyposażenie-stanowiska-pracy-Etap-II Wniosek o zwrot części wynagrodzenia w ramach subsydiowanego zatrudnienia włącznie z doposażeniem stanowiska pracy etap II Wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich w ramach subsydiowanego zatrudnienia Etap II
    Wzor-umowy-w-sprawie-udzielenia-pomocy-de-minimis-na-subsydiowanie-zatrudnienia Etap II
    Wzor-umowy-w-sprawie-udzielenia-pomocy-de-minimis-na-doposażenie-stanowiska-pracy Etap II
    Oświadczenie-o-dokonaniu-z-akupu-towarów-lub-usług Etap II
     Zestawienie szczegółowe na doposażenie wyposażenie stanowiska pracy Etap II
     
     
     
     
     

Etap I realizacja zakończona z dniem 30.03.2018 r.( ZAKOŃCZONO)!!! Powiat Pucki w partnerstwie z Fundacją Phenomen realizuje projekt pn: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim- etap I” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 28.04.2017-30.03.2018 r. Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub biernych zawodowo mieszkańców powiatu puckiego powyżej 30 roku życia. Wartość dofinansowania: 933.333,96 zł Działania w ramach projektu obejmują: – diagnozę uczestników projektu służącą wypracowaniu osobistej ścieżki wsparcia (opracowanie Indywidualnych Programów Działań), – wsparcie psychologiczno- doradcze, – poradnictwo zawodowe, – warsztaty/ szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, – szkolenia zawodowe, – 3 miesięczne staże zawodowe – wyposażenie/ doposażenie miejsc pracy dla pracodawcy, – zatrudnienie subsydiowane – zatrudnienie wspomagane (trener pracy osoby z niepełnosprawnościami). ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU UCZESTNIK OTRZYMA STYPENDIUM SZKOLENIOWE ZA UDZIAŁ W STAŻACH UCZESTNIK OTRZYMA STYPENDIUM STAŻOWE


I Etap projektu trwa do 30.03.2018 rok ( ZAKOŃCZONO)!!! DOKUMENTY DLA BEZROBOTNYCH/BIERNYCH ZAWODOWO:  Formularz-zgłoszeniowy-do-projektu-Etap-I       Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Etap I  Regulamin organizacji staży Etap I Wniosek o zawarcie umowy na staż Etap I Wzór umowy na organizację stażu Etap I Wniosek o zwrot kosztów dojazdów Etap I


DOKUMENTY DLA PRACODAWCÓW: Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia oraz doposażenia stanowiska pracy Etap I Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia Etap I Wniosek o wyposażenie stanowiska pracy Etap I Wzór umowy w sprawie udzielenia pomocy de minimis na doposażenie stanowiska pracy Etap I Wzór umowy w sprawie udzielenia pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia Etap I