O Projektach

Projekt „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów”

Fundacja Phenomen w partnerstwie z Gminą Puck, Gminą Miasta Puck, Gminą Władysławowo oraz Gminą Kosakowo realizuje projekt pn.: „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r.- 30.06.2023 r.

Kwota projektu: 12.249.841,15 PLN

Wartość dofinansowania: 11.637.349,09 PLN

Projekt skierowany jest do 600 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z terenu Gminy Puck, Gminy Miasta Puck, Gminy Władysławowo i Gminy Kosakowo,
w wieku powyżej 60 roku życia.

Celem projektu jest wsparcie seniorów i ich opiekunów oraz rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, w formie dziennych usług opiekuńczych.

Działania w ramach projektu obejmują: powstanie Dziennego Domu Pobytu w Celbowie, klubów seniora w Gminie Puck, Mieście Pucku, Gminie Kosakowo, lokalnego punktu informacyjnego dla seniorów oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie puckim – etap II”

Projekt „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie puckim – etap II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.

Projekt jest realizowany przez Powiat Pucki poprzez jednostki organizacyjne w tym Powiatowy Urząd Pracy w Pucku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w Partnerstwie z Fundacja Phenomen.

Celem szczegółowym RPO WP 2014-2020 jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt ukierunkowany na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej i profilaktykę wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące.

Wsparciem zostaną objęte 155 osoby dotknięte lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 15% osób niepełnosprawnych (ON), a także ich rodziny, w szczególności osoby pozostające bez zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne z terenu powiatu puckiego. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia członków grupy docelowej poprzez działania z zakresu integracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach następujących zadań:

Integracja o charakterze społecznym;

Integracja o charakterze zawodowym;

Staże zawodowe i zatrudnienie subsydiowane.

Działania projektowe pozwolą na osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 25% w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( bez osób niepełnosprawnych) oraz na poziomie 12% w odniesieniu dla osób z niepełnosprawnościami, 34% wskaźnik efektywności społecznej.

Działania Fundacji Phenomen obejmują w szczególności organizację wsparcia jakim jest zatrudnienie subsydiowane.

Wartość projektu : 3 297 063,29 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 2 802 503,80 zł

Okres realizacji projektu: od 01.07.2020 do 30.06.2023.

Projekt pn. System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie wejherowskim I- drugi etap”.

RUSZYŁ !!!

ZAPRASZAMY

Fundacja Phenomen- partner powiatu wejherowskiego realizacje projekt pn. „System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie wejherowskim I- drugi etap”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu : 01.10.2019 r. – 30.11.2021 r.

Realizacja projektu wydłużona do 30.06.2023r.

Wartość projektu : 5. 228.144,85 PLN

Wartość dofinansowania: 4. 443.923,12 PLN

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wejherowskiego..

Działania w ramach projektu obejmują:

 • diagnozę potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

– opracowanie Indywidualnych Programów Działań

 • indywidualne spotkania z brokerem edukacyjnym
 • grupowe warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste
 • osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym
 • pośrednictwo pracy
 • kursy, szkolenia zawodowe
 • możliwość stażu zawodowego ( 3 miesiące)
 • możliwość zatrudnienia subsydiowanego ( 6 miesięcy)
 • wsparcie asystenta pomagającego utrzymać zatrudnienie

ZA UDZIAŁ W GRUPOWYCH WARSZTATACH TERAPEUTYCZNYCH UCZESNIK OTRZYMA ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU (PODCZAS ZAJĘĆ SERWOWANY BĘDZIE BEZPŁATNY POSIŁEK).

ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZAWODOWYCH UCZESTNIK OTRZYMA STYPENDIUM SZKOLENIOWE
I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU.

ZA UDZIAŁ W STAŻACH UCZESTNIK OTRZYMA STYPENDIUM STAŻOWE I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ :

www.phenomen.pl

ORAZ POD NUMEREM TELEFONU: 798 765 320

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim – etap III” RUSZYŁ 01.07.2019 r. !!!

ZAPRASZAMY

Powiat Pucki w partnerstwie z Fundacją Phenomen kontynuuje realizacje projektu pn. ” Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim – etap III” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.12.2021 r.

Realizacja projektu wydłużona do 30.06.2023 r.

Projekt skierowany jest do 184 osób (99K, 85M) w tym 103 bezrobotnych, 60 biernych zawodowo i 21 pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, mieszkańców powiatu puckiego powyżej 30 roku życia.

Działania w ramach projektu obejmują:

Diagnozę uczestników projektu służącą wypracowaniu osobistej ścieżki wsparcia (opracowanie Indywidualnych Programów Działań),

 • wsparcie psychologiczne (spotkania indywidualne minimum 2h/os),
 • wsparcie doradcy zawodowego ( nieograniczony dostęp uczestnika)
 • pośrednictwo pracy (nieograniczony dostęp uczestników i pracodawców)
 • grupowe warsztaty / szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy – warsztaty 14h/grupa, szkolenia 28h/grupa)- każdy uczestnik,
 • szkolenia zawodowe (80 osób)
 • staże zawodowe (4 miesiące dla 100 osób))
 • wyposażenie/doposażenie miejsc pracy dla pracodawcy (30 os),
 • zatrudnienie subsydiowane 34 os (włącznie z doposażeniem 30 os.)
 • zatrudnienie wspomagane (trener pracy osoby z niepełnosprawnościami).

ZA UDZIAŁ W STAŻU I SZKOLENIU UCZESTNIK OTRZYMA STYPENDIUM
I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ :

www.PHENOMEN.PL

ORAZ POD NUMEREM TELEFONU: 798 765 320